Warunki gwarancji

Zasady gwarancji
Nabywca zobowiązuje się dostarczyć Sprzęt ze stwierdzoną wadą do działu serwisowego DIGI GLASS FACTORY Sp. z o.o. (adres poniżej). Sprzęt musi być dostarczony zabezpieczony elementami ochronnymi dla szkła (narożniki ) i folią wodoodporną. Do przesyłki powinna być dołączona oryginalna karta gwarancyjna. W przypadku niedostarczenia przez Nabywcę oryginalnej karty gwarancyjnej DIGI GLASS FACTORY Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej.

Do dokonywania naprawy gwarancyjnej uprawniony jest wyłącznie dział serwisowy DIGI GLASS FACTORY Sp. z o.o.. Jakiekolwiek naprawy Sprzętu dokonywane przez Nabywcę poza działem serwisowym DIGI GLASS FACTORY Sp. z o.o. powodują utratę gwarancji.

Sprzęt ze stwierdzoną przez Nabywcę wadą może być poddany przez DIGI GLASS FACTORY Sp. z o.o. testom mającym na celu stwierdzenie i lokalizacje wady. Jeśli przeprowadzone testy nie potwierdzą istnienia stwierdzonej przez Nabywcę wady jak również nie wskażą na istnienie innej, nie stwierdzonej przez Nabywcę wady objętej gwarancją , DIGI GLASS FACTORY Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo obciążenia Nabywcy wynikającymi stąd kosztami.

Nabywcy przysługuje prawo wymiany Sprzętu na nowy, jeśli:
• usunięcie wady jest niemożliwe lub niecelowe
• w okresie gwarancji urządzenie było dwukrotnie naprawiane i nadal występują wady uniemożliwiające eksploatację zgodnie z przeznaczeniem.
• w przypadku wymiany urządzenia na nowe lub jego naprawy okres gwarancji wydłuża się o czas pozostawienia urządzenia w dziale serwisowym DIGI GLASS FACTORY Sp. z o.o.

Warunkiem uznania reklamacji w okresie gwarancji jest:
• dostarczenie sprzętu zabezpieczonego jak wyżej i z oryginalnym wyposażeniem (instrukcje, dyskietki, kable, sterowniki itd.)
• dostarczenie wraz z urządzeniem wypełnionej karty gwarancyjnej

Zakres gwarancji
Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia spowodowane wadami materiałowymi.
W szczególności gwarancją nie są objęte :
• uszkodzenia spowodowane niezgodną z instrukcją obsługi instalacją i montażem
• uszkodzenia spowodowane niezgodnym z instrukcją korzystaniem, użytkowaniem, transportem, składowaniem, konserwacją Sprzętu.
• uszkodzenia będące następstwem działania czynników zewnętrznych takich jak : zbyt wysoka temperatura, działania agresywnego chemicznie środowiska.
• uszkodzenia powstałe w wyniku urazów mechanicznych.
• spowodowane działaniem lub zaniechaniem Nabywcy.
• uszkodzenia będące następstwem zwarcia znajdującej się poza Sprzętem instalacji elektrycznej
• uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej.
• wyroby z uszkodzoną obudową oraz wyroby nie posiadające oryginalnych części.

Utrata uprawnień gwarancyjnych
Nabywca traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji w razie:
• dokonania przeróbek, zmian konstrukcyjnych, lub napraw wykonanych przez osoby nieuprawnione.
• wykorzystanie do zasilania urządzenia elementów elektrycznych i elektroniki niedostarczonych, lub nie zaakceptowanych pisemnie przez przedstawiciela serwisu DIGI
GLASS FACTORY Sp. z o.o.
• stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia, zerwania lub zakrycia w sposób uniemożliwiający
identyfikację:
• a) plomb gwarancyjnych
• b) numerów seryjnych, bądź innych oznaczeń identyfikujących sprzęt Ograniczenie odpowiedzialności DIGI GLASS FACTORY Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności:
• za błędy w działaniu produktu przy zastosowaniu sterowników i oprogramowania innego niż rekomendowane przez DIGI GLASS FACTORY Sp. z o.o.
• z tytułu poniesionych przez Nabywcę kosztów odtworzenia danych i ponownej instalacji oprogramowania lub jego ponownego nabycia i uzyskania licencji
• za szkody i utracone korzyści nabywcy wynikające z konieczności naprawy Sprzętu
• za szkody i utracone korzyści nabywcy wynikające z opóźnienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej Sprzętu
• z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzętu

Wady, które nie obejmuje gwarancja

Wszystkie wady szkła oraz zanieczyszczenia folii laminacyjnej niewidoczne z odległości minimum 2 metry (Nieuzbrojonym okiem) nie podlegają reklamacji.

Postanowienia dodatkowe
Niniejsza gwarancja udzielana jest wyłącznie Nabywcy. DIGI GLASS FACTORY Sp. z o.o. nie jest zobowiązany do usunięcia wady Sprzętu, jeżeli dokument gwarancyjny zostanie przedstawiony przez inną osobę niż Nabywca. W wypadku utraty lub zniszczenia niniejszej Karty Gwarancyjnej duplikat nie będzie wystawiany. Warunkiem ważności niniejszej Karty Gwarancyjnej jest jej podpisanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Nabywcy zgodnie z przepisami

Nasze szyby posiadają Znak CE i Deklarację Zgodności